Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Elektrotechnische Detailhandel  (hierna te noemen “de ondernemer”) als verkoper van consumentenelektronica (hierna te noemen “het product”) optreedt.

ALGEMENE BEPALINGEN

Toepasselijke bepalingen

1 Nederlands recht is van toepassing. Wet koop op afstand.
2 De wettelijke bepalingen zijn van toepassing, behalve voor zover de AVED daarvan afwijken.
3 De AVED zijn volledig van toepassing, behalve voor zover schriftelijk anders is overeengekomen. De cursief gedrukte artikelen gelden niet bij een overeenkomst gesloten tussen een ondernemer en een consument (= klant, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf).

Kwaliteit

4.1 De ondernemer is verplicht een product af te leveren dat aan de overeenkomst beantwoordt. Het product beantwoordt niet aan de overeenkomst, indien het niet de eigenschappen bezit die de klant op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de consument recht op reparatie respectievelijk vervanging of ontbinding van de aankoop.
4.2 Hermans Trading is een outlet en producten waarop vooraf gaande kenbaar is gemaakt dat deze gebreke hebben in welke vorm dan ook zijn ten alle vrijgesteld van punt 4.1.
4.3 Hermans Trading is een outlet en producten kunnen alleen geretourneerd worden als dat vooraf kenbaar is gemaakt en schriftelijk overeengekomen, dan wel op de factuur offerte of via email.

 

Garantie

5.1 Bij producten die met fabrieksgarantie worden geleverd, zal de klant zich met klachten rechtstreeks tot de fabrikant of importeur wenden. Desgevraagd kan de ondernemer daarbij tussen de klant en de fabrikant of importeur bemiddelen.
5.2 Hermans Trading is op geen enkele wijze aansprakelijk voor producten verkocht zonder fabrieksgarantie. De klant dient zich er van bewust te zijn dat wanneer deze een product aankoopt zonder garantie, er nimmer aanspraak gemaakt kan worden op enige vorm van fabrieksgarantie dan wel service of reparatie door Hermans Trading. Indien een product zonder garantie of met een sterk afwijkende termijn dan 24 maanden verkocht word is Hermans Trading verplicht om dit kenbaar te maken op de factuur. In alle andere gevallen mag de klant uitgaan van de garantie bepalingen welke door de fabrikant gegeven worden.
5.3 Indien de klant garantie en dus service claimt en het product blijkt niet defect of mankementen te vertonen dan zal Hermans Trading de klant €60.00 voorrijkosten in rekening brengen alsmede €65.00 per uur voor servicekosten. (minimaal 1 uur word standaard in rekening gebracht). De klant dient zeker te zijn van een defect aan het product. Zaken als verkeerd gebruik, verkeerd geplaatst, onjuist aangesloten, of andere omstandigheden welke de werking van het product beïnvloeden behoren niet tot garantie en of een service claim en Hermans Trading zal de gemaakte kosten, hetzij in uurloon, reistijd en of andere zaken ten alle tijden in rekening brengen bij de klant. De klant kan ten alle tijden contact opnemen met de afdeling service om advies uitleg en hulp.
5.4 Kookplaten en fornuizen, ( gas, elektrisch, keramisch en inductie dienen door een erkend installateur aangesloten te worden. Deze worden zonder gasslang en of stekker geleverd. Enige schade welke ontstaan is door onjuiste aansluiting vallen nimmer onder garantie. Verzekeringsmaatschappijen eisen ook van de consument dat dergelijke producten door een erkend installateur worden aangesloten, in het geval van brand, gaslek, ect ect zal er niet worden uitgekeerd als blijkt dat boven genoemde niet is nagekomen. Hermans Trading en onze vervoerder hebben geen erkende installateurs in dienst en zullen nimmer dergelijk product aansluiten.
5.5 Ten tijden van de aankoop voorziet Hermans Trading de klant van een officiële factuur de klant dient deze factuur zorgvuldig te bewaren. Hermans Trading accepteert geen garantieclaims zonder factuur, alsmede de fabrikant.
5.6 Veiligstellen van data op elektronica
De klant is zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van data. Hermans Trading en fabrikanten kunnen geen foto’s, notities, e-mails, video’s, of werkbestanden voor u veiligstellen. De klant dient zelf voor garantie of reparatie deze veilig elders hebben opgeslagen, of zich er van bewust zijn dat deze informatie verloren kan gaan. Hermans Trading en de fabrikant zijn ook niet aansprakelijk wanneer de klant deze weer her installeert na ontvangst product. Externe software welke geïnstalleerd is valt niet onder de garantie van de hardware maar onder de garantie van de software.

 

 

Eigendomsvoorbehoud
6 De ondernemer blijft de eigenaar van het verkochte product zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Betaling
7 Onverminderd het in artikel 8 bepaalde zal de klant de prijs direct en contant bij de aflevering betalen. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering, dan wel overhandiging van gegarandeerde girobetaalkaarten of bankcheques.
8 Door de klant gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Termijnen
9 Bij niet tijdige aflevering dient de klant de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, tenzij er sprake is van een vaste leveringsdatum (fatale termijn).

Klachten
10 Klachten dienen bij voorkeur schriftelijk en gemotiveerd bij de ondernemer te worden ingediend.
11 In geval van zichtbare gebreken (uitgesloten van vooraf kenbare schade en of gebreke) dient de klacht terstond na de aflevering te worden ingediend. In alle andere gevallen dient de klacht te worden ingediend binnen bekwame tijd nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.

Koop op proef
12 Wet koop op afstand, is van kracht.

Niet afgehaalde producten
13 Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke mededelingen – waarvan de laatste bij aangetekend schrijven – van de ondernemer aan de klant dat hij aan de aflevering van het product moet meewerken, de klant gedurende een periode van één maand heeft nagelaten het product op te halen of in ontvangst te nemen, is de ondernemer bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.
13.1 Zodra de klant een overeenkomst met Hermans Trading heeft gesloten is deze bindend, mondelinge en andere overeengekomen afspraken via email zijn bindend Hermans Trading zal eventuele aanbetalingen toe-eigenen en in andere gevallen 10% in rekening brengen.
13.2 Indien Hermans Trading een product reserveert, welke niet voldaan is behoud Hermans Trading het recht om het product weer te verkopen in dien de klant niet het product afgehaald heeft op de datum welke is afgesproken.

Prijzen
14 Prijzen zijn altijd onder voorbehoud van fouten en of prijsveranderingen
14.1 Prijzen zijn vaste prijzen, inclusief BTW. Exclusief bezorgkosten.
14.2 Het is medewerkers niet toegestaan om kortingen te geven, prijzen staan vast in het systeem.

 

Incasso
15 Indien de klant in verzuim verkeert en de ondernemer tot invordering overgaat van het aan hem verschuldigde bedrag, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de klant, tenzij de ondernemer verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag. De vertragingsschade wordt gefixeerd op de wettelijke rente, vermeerderd met 2%.

Overmacht
16 Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door de leveranciers van de ondernemer aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werk-onderbrekingen, import- of handelsverboden. Files, weersinvloeden ect

Schadevergoeding
17 De ondernemer hoeft geen schade aan de klant te vergoeden die het gevolg is van overmacht.

Transport door de klant zelf
18.1 Wanneer de klant zelf de aangekochte goederen transporteert, vervoert of in welke hoedanigheid dan ook verplaatst vervalt alle aansprakelijkheid jegens Hermans Trading.
18.2 Schade ontstaan door op onjuiste wijze verwijderen van verpakkingsmaterialen zijn voor risico van de klant
18.3 Wanneer een product door klant zelf is afgehaald, en deze door welke reden dan ook retour komt dient de klant daar zelf zorg voor te dragen, het zij via eigen vervoer of via derden. Hermans Trading is wettelijk in geen geval verplicht reiskosten te vergoeden.
18.4 Indien het aangekochte product retour komt dient de klant zorg te dragen voor een stevige verpakking om beschadigingen aan het product te voorkomen. Indien de klant, producten op niet op deugdelijke wijze verpakt, of vervoerd worden producten niet geaccepteerd.

 

Transport door de Ondernemer of door ondernemer ingeschakelde transporteur
19.1 Hermans Trading levert desgewenst de producten tegen vooraf overeengekomen vergoeding.
19.2 De klant zal zorg dragen voor een vrije doorgang van woning en of pand. De klant dient vooraf rekening te houden met de afmetingen en het gewicht van een product.
19.3 Producten worden geleverd tot de deur. Indien de klant wenst dat het product binnenshuis geplaatst word geschiet dit geheel op eigen risico. Producten worden niet aangesloten. In geen geval zullen goederen naar andere etages worden getild. Indien een ruime lift aanwezig is kunnen goederen wel naar een andere etage worden gebracht. (Deze informatie word via het begeleidend schrijven wat in alle gevallen meegezonden word per email aan de klant verstrekt, deze informatie is ook zichtbaar op de website van Hermans Trading onder het kopje bezorgen. En deze informatie is voor de klant zichtbaar naast het pinautomaat waar de betalingen verricht worden bij afhaal)
19.4 Direct na aflevering moet de klant zelf de producten controleren, schade moet direct kenbaar gemaakt worden aan Hermans Trading reclamatie achteraf worden niet geaccepteerd door Hermans Trading. Tevens verdient het aandacht geen vrachtbon of andere ontvangst documenten te tekenen voordat de geleverde goederen zijn uitgepakt en gecontroleerd.
19.5 Tijdig kenbaar gemaakte schade als benoemd in 19.4 kan de klant wanneer deze schade niet vooraf de verkoop kenbaar was gemaakt door Hermans Trading retour geven aan de chauffeur. Hermans Trading zal indien voorradig een ander product leveren of het betaalde bedrag retourneren
19.6 Externe transporteurs welke voor Hermans Trading het transport voor en naar de klant verzorgd, nemen geen contant geld aan, heeft geen mobiele pin apparatuur, en de chauffeurs beschikken ook niet over gelden.
19.7 Indien een product om welke redenen dan ook retour gezonden word naar Hermans Trading dient de klant voor een stevige verpakking zorg te dragen. Producten welke niet op dusdanige wijze verpakt zijn worden niet geaccepteerd, wanneer de chauffeur zonder verrichte zaken de klant verlaat word deze verloren rit in rekening gebracht.
19.8 Indien de klant niet aanwezig is ten tijden van de bezorging door de externe transporteur zal een foutvracht in rekening gebracht worden a €30,- inclusief btw. De klant dient zich er van bewust te zijn dat Hermans Trading in samenwerking met de vervoerder tijd en effort steekt in een levering, vertragingen door verkeershinder, wegwerkzaamheden ect kunnen zich altijd voor doen, dit is onmacht. De klant weet door middel van de bevestiging wanneer de aankoop geleverd word, en dient aanwezig te zijn of dient een derde persoon in te schakelen om de goederen in ontvangst te nemen.
19.9 Afvoeren van het oude apparaat is service, wel dient de klant dit vooraf kenbaar te maken inzake de reservering van ruimte in de vrachtwagen van de transporteur. Het product dient afgekoppeld klaar te staan, daar waar de chauffeur het product met de steekwagen kan verwijderden. Oude apparaten worden niet van andere etages getild, indien er een lift aanwezig is worden deze wel van andere etages afgevoerd. (Deze informatie word via het begeleidend schrijven wat in alle gevallen meegezonden word per email aan de klant verstrekt, deze informatie is ook zichtbaar op de website van Hermans Trading onder het kopje bezorgen. En deze informatie is voor de klant zichtbaar naast het pinautomaat waar de betalingen verricht worden bij afhaal) De regel is, per geleverd apparaat mag er een vergelijkbaar apparaat retour worden gegeven. Deze producten vallen ten alle tijden onder de noemer afval en zullen door Hermans Trading als dusdanig behandeld worden. Hermans Trading handelt niet in afval en verstrekt geen vergoedingen of kortingen voor afgevoerde apparaten. Indien de klant van mening is dat de goederen economische waarde hebben, is het aan de klant deze elders te verkopen. Indien een levering over de Nederlandse grenzen plaats vind is het niet toegestaan bij wet om oude apparaten af te voeren. Volgens de WEEE regulatie is het vervoeren van afval binnen de EU verboden.

 

Retourneren binnen 14 dagen

20.1 Indien de klant een product wat geen gebreke vertoond ( uitgezonderd van de vooraf kenbaar gemaakte gebreken) wil retourneren. Is dit alleen mogelijk na schriftelijke afspraak met Hermans Trading. Indien dat geval dient het product ongebruikt, in originele verpakking retour te komen. Alle stickers, labels, handleidingen en toebehoren dienen aanwezig te zijn en niet verwijderd. Hermans Trading accepteert geen retouren zonder de originele factuur. Uitgezonderd van defecten welke voor de klant op voorhand niet kenbaar waren gemaakt. In geval van defect zal Hermans Trading met de klant overleggen welke de oplossing het best passend is. Omruilen of aankoopbedrag retour. In geen geval zal een extra korting te bedingen zijn.

Overig:

Huisregels

21.1 Klanten en potentiële kopers zijn van harte welkom bij Hermans Trading. Met uitzondering van de magazijnen en werkplaatsen. Deze zijn niet toegankelijk. In verband met uw eigen veiligheid zult u direct door een bevoegde gevraagd worden deze ruimtes te verlaten.
21.2 In geen enkel geval zullen wij diefstal, vernieling, racisme, geweld (verbaal-fysiek) tolereren naar medewerkers of overige klanten en gasten.
21.3 Geen huisdieren uitgesloten blinde geleidenhonden
21.4 Hermans Trading is rolstoel toegankelijk
21.5 Vuur en roken is verboden